Αναφορά Παραπόνων

Για οποιαδήποτε αναφορά παραπόνου ποιότητας σχετικά με προϊόν της Novartis 

μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας στο email 

complaints.greece@novartis.com ή στο τηλέφωνο: 800 11 28 111